Regulamin strony

Regulamin korzystania z serwisu
„Zielony Toruń – Moje drzewo”


A.    Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu "Zielony Toruń - Moje drzewo" zwanego dalej "Serwisem" przez użytkowników, zwanych w dalszej części "Użytkownikami".

2. Za pomocą Serwisu Użytkownik może składać zgłoszenia z propozycjami miejsc (lokalizacji), w których zdaniem Użytkownika można posadzić drzewo lub wskazaną przez Użytkownika liczbę drzew. Gatunki drzew można wybrać z dostępnego w Serwisie katalogu.

3. Serwis umożliwia wskazywanie miejsc na terenach należących do Gminy Miasta Toruń.

4. Złożone i potwierdzone przez Użytkownika zgłoszenia, zawierające propozycje miejsc do nasadzenia drzew, gatunki drzew oraz ich liczbę są rozpatrywane przez zespół roboczy, powołany przez Prezydenta Miasta Torunia. Zadaniem zespołu jest sprawdzenie możliwości dokonania nasadzenia we wskazanym w zgłoszeniu miejscu i podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji.

5. Podczas opiniowania zgłoszeń zespół kieruje się racjonalnymi przesłankami dotyczącymi zagospodarowania przestrzeni miejskiej i rozwoju terenów zieleni, w szczególności: wielkością i przeznaczeniem terenu, którego dotyczy zgłoszenie; właściwościami gatunkowymi drzew; możliwościami i ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów szczegółowych; kolizjami z istniejącą i planowaną infrastrukturą podziemną i naziemną; istniejącymi i opracowywanymi planami i zamierzeniami miasta, w tym także własnościowymi, dotyczącymi rozpatrywanego terenu; doświadczeniem i wiedzą w zakresie gospodarowania terenami zieleni w mieście; ograniczeniami technicznymi związanymi z dokładnością map używanych w systemie.

6. Zgłoszenia rozpatrzone pozytywnie zostaną następnie przekazane do realizacji właściwym służbom miejskim, przy czym nasadzenia drzew odbywają się dwa razy w roku - w sezonie wczesnowiosennym i jesiennym.

7. Zgłoszenia rozpatrzone negatywnie zostaną oznaczone jako odrzucone.

8. Zgłoszenia, których realizacja będzie odłożona w czasie ze względu na  inne działania, w tym inwestycyjne, prowadzone na wskazanym w zgłoszeniu terenie lub inne uwarunkowania niemożliwe do spełnienia w czasie rozpatrywania wniosku, będą przekazane do bazy nasadzeń warunkowych.

9. Serwis jest dostępny w sieci www, poprzez przeglądarkę internetową, pod adresem: https://www.mojedrzewo.torun.pl

10. Administratorem Serwisu jest Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

11. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

B.    Podstawowe zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest poprzez stronę internetową z poziomu przeglądarki Internetowej w najnowszej wersji, w szczególności przeglądarki: FireFox, Internet Explorer / Edge, Opera, Chrome,Safari (w tym także na urządzeniach mobilnych typu smartfon i tablet).

3. Zgłoszenia zawierające propozycję miejsca do nasadzenia drzewa mogą składać Użytkownicy posiadający konto w Serwisie i zalogowani do Serwisu, a także Użytkownicy nieposiadający konta w Serwisie.

4. Serwis ma możliwość tworzenia kont Użytkowników i logowania, dzięki czemu Użytkownik ma dostęp do historii swoich zgłoszeń.

5. W przypadku osób nieposiadających konta w Serwisie /niezalogowanych do Serwisu podczas tworzenia zgłoszenia konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail zgłaszającego. Użytkownicy składający zgłoszenia bez zakładania konta w Serwisie nie mają dostępu do historii swoich zgłoszeń.

6. Każda osoba składająca zgłoszenie lub rejestrująca konto w Serwisie musi zaakceptować niniejszy regulamin oraz potwierdzić autentyczność swojego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

7. Prawidłowe zgłoszenie musi zawierać proponowaną lokalizację dla nasadzenia drzewa wraz z opisem, proponowany gatunek drzewa (z listy do wyboru), liczbę drzew do nasadzenia, uzasadnienie zgłozenia.

8. W Serwisie jest używany podkład mapowy OpenStreetMaps, który nie jest własnością Administratora Serwisu. W związku z tym Gmina Miasta Toruń nie ma wpływu na jego jakość i aktualność. Ze względu na ten fakt, a także na ograniczenia technologiczne systemów mapowych i lokalizacyjnych, wskazywane w zgłoszeniach lokalizacje należy traktować jako przybliżone.

9. Zgłoszenia przesłane za pomocą Serwisu i potwierdzone przez Użytkownika są rozpatrywane według kolejności wpływu (od momentu potwierdzenia), w terminie dwóch miesięcy licząc od następnego dnia roboczego przypadającego po dniu potwierdzenia zgłoszenia przez użytkownika systemu.

10. Serwis każdorazowo powiadomi zgłaszającego o zmianie statusu rozpatrywanego zgłoszenia oraz o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia. Powiadomienie jest wysyłane  na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Powiadomienia są dokonywane automatycznie. W razie konieczności Administrator Systemu może przesłać do Użytkownika dodatkowe powiadomienie lub prośbę o udzielenie dodatkowych informacji.

11. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z celem wynikającym z niniejszego Regulaminu, a także niezgodnie zobowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym:
a) przesyłanie za pomocą Serwisu treści łamiących prawo, w tym spamu, a także materiałów naruszających dobra osobiste osób trzecich czy obciążonych prawami autorskimi należącymi do osób trzecich;
b) wprowadzanie do Serwisu informacji niezgodnych z rzeczywistością, w szczególności podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych zgłoszeń;
c) wykonywanie czynności mających na celu zakłócenie stabilności i jakości funkcjonowania systemu.

C.    Kontakt, rozwiązywanie problemów

1. Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o wsparcie należy kierować na adres: mojedrzewo@um.torun.pl


D.    Dane osobowe i prawa autorskie

1. Składając wniosek za pomocą Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku. Użytkownik został poinformowany że zgoda może być w każdym momencie odwołana jednak czynności dokonane na postawie zgody przed jej odwołaniem zachowają swoją ważność. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6a (RODO) Podanie danych jest dobrowolne, przy czym konieczne do założenia konta / złożenia wniosku o nasadzenie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także, że dane pozyskane w celu realizacji procedury rozpatrywania wniosku nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Użytkownikowi przysługuje prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mailowo iod@um.torun.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

E.    Polityka prywatności

1. Administrator Serwisu chroni prywatność Użytkowników Serwisu, w tym zwłaszcza dane osobowe, z należytą starannością oraz z zachowaniem obowiązujących w tej dziedzinie przepisów prawa.

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Serwisie wyłącznie w celu obsługi zgłoszeń wprowadzonych do Systemu przez Użytkowników.

3. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość przekazania informacji o danych osobowych użytkowników, w przypadku otrzymania prośby od organów do tego uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Podczas korzystania z Serwisu Administrator gromadzi i analizuje następujące dane:
a) dane techniczne niezbędne do zapewnienia rozliczalności pracy Serwisu, w tym: adresy IP, z których wysyłane są informacje oraz dane urządzenia z którego następuje komunikacja z Serwisem);
b) dane statystyczne i analityczne na temat zachowania się Użytkownika, jego aktywności w Serwisie oraz wykonywanych czynności - dane te są  anonimizowane i analizowane są za pomocą zewnętrznego narzędzia Google Analytics;
c) dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, w tym treści wprowadzane do Serwisu takie jak: informacje o zgłoszeniu oraz działaniach związanych z realizacją zgłoszenia, w tym również oznaczenie daty i godziny odnoszące się do poszczególnych czynności i operacji wykonywanych w Serwisie.

F.    Odpowiedzialność stron

1. Administrator Serwisu dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń.

2. W przypadku otrzymania zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

3. W razie naruszenia reguł funkcjonowania i użytkowania Serwisu Administrator może odmówić Użytkownikowi, który dopuścił się naruszeń, przechowania i publicznego udostępniania wprowadzonych przez niego danych, zablokować mu dostęp oraz usunąć z Serwisu wprowadzone przez niego dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

G.    Postanowienia końcowe

1. Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu przez przesłanie do Administratora wniosku o usunięcie konta Użytkownika.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.