* - Pola wymagane

Mapa

Składając wniosek za pomocą Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku. Użytkownik został poinformowany że zgoda może być w każdym momencie odwołana jednak czynności dokonane na postawie zgody przed jej odwołaniem zachowają swoją ważność. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6a (RODO) Podanie danych jest dobrowolne, przy czym konieczne do założenia konta / złożenia wniosku o nasadzenie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także, że dane pozyskane w celu realizacji procedury rozpatrywania wniosku nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Użytkownikowi przysługuje prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mailowo iod@um.torun.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Przyciski akcji